2012. február 13., hétfő

Nemzeti köznevelési törvény - Hatályba lépések


TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYRŐL

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)  hatályba lépésének ütemezése

A törvény  2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve,  illetve fokozatosan kerül bevezetésre, ezért fokozatos hatályba léptetésről  beszélhetünk. Az új szabályozás hatályba lépéséig a közoktatásról szóló 1993. évi  LXXIX. törvény adott kérdésre vonatkozó rendelkezései érvényesek, így tehát annak  hatályon kívül helyezése is fokozatosan történik.

A hatályba lépés legfontosabb dátumai a 95.§ alapján a következők:

I. 2013. január 1. 
1. A települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények állami  fenntartásba kerülnek, a települési önkormányzatok köznevelési  szerződés  keretében vállalhatják az intézmények működtetését. [74-76.§]

2. Ekkortól adja az eddig önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek  megbízását (a 68.§ (1) alapján) az oktatásért felelős miniszter. [97.§ (11)]

3. Ekkor lépnek hatályba a pedagógiai  szakszolgálatokkal kapcsolatos  változások [18.§.]. Fontos tudni, hogy ennek részleteit rendelet szabályozza  majd, erről sorozatunk egyik következő számában írunk részletesen.

4. Ekkortól érvényesek a tankötelezettség kezdetére vonatkozó szabályok [45.§  (2)-(4)]. A  tankötelezettség végére vonatkozó szabály [45.§ (3)] 2012.  szeptember 1-jétől hatályos, azzal az átmeneti rendelkezéssel együtt, melynek  értelmében először azok számára csökken a tankötelezettségi korhatár, akik a  2011/2012. tanévben nyolcadikosok vagy ennél alacsonyabb évfolyamra járnak  [97.§ (1)].

  TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYRŐL

II. 2013. szeptember 1. 


A törvény legtöbb újdonsága ekkor, vagyis a 2013-2014-es tanév kezdetén kerül bevezetésre. Az alábbiakban csak ezek felsorolása következik, részleteikről (melyek  közül sokat rendelet fog szabályozni)   később adunk tájékoztatást.  1. Ekkortól lépnek életbe a pedagógusok életét, munkáját, szakmai  előrehaladását jelentős mértékben befolyásoló szabályok:
- Az általános iskolában  16 óráig szervezendő foglalkozások [27.§ (2),  46.§ (1) a), 55.§ (1)]
- A pedagógusok előmeneteli rendszere (életpálya-modell) [62.§ (3), 64- 65.§, 97.§ (19)-(21)]
- A pedagógusok új típusú munkaidő-számítása [62.§ (5)-(14), 69.§ (5)]
- A pedagógusok magasabb bérezése [65.§, 69.§ (6), 7. és 8. melléklet]

2. Az intézményvezetők létszáma és óraszámai is ekkortól hatályosak. [1. és 5.  melléklet]

3. E naptól hatályos a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszámára  vonatkozó 2. melléklet.

4. Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak  létszámának meghatározására vonatkozó szabály. [61.§ (5)]

5. Hatályba lépnek az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérét és annak járulékait a központi költségvetés finanszírozza. [88. § (4)–(5)]

6. Ebben a tanévben indulnak a köznevelési Híd-programok. [14.§]

7. Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok (felmenő rendszerben [lásd: 97.§ (18)] és a gyermekek, tanulók finanszírozott  heti foglalkoztatási időkerete. [25.§ (7), 27.§ (1)-(10) illetve (12)-(13), 28-29.§, 4. és 6. melléklet])

8. Ekkortól kerül bevezetésre általános iskolában felmenő rendszerben az erkölcstan és a helyette választható hittan. [35.§] A felmenő rendszerű bevezetésről és a szükséges képesítésről a 97.§ (7) bekezdés, illetve a 98.§ (6) bekezdés rendelkezik.

9. Ekkortól kell nyolc gyermek esetén a szülők kérésére  óvodát vagy alsó tagozatot szervezni a kistelepüléseken. [89.§ (1)]

10. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása innentől kezdődően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik. [4.§ 12. b)]

11. A törvény hatályba lépésekor működő  pedagógiai szakmai szolgáltatást végző intézmények szakmai irányítását ekkortól az oktatásért felelős miniszter végzi. [97.§ (10)]

12. A  tankönyvek ettől a tanévtől válnak fokozatosan ingyenessé az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai nevelés-oktatásban [46.§ (5)] az első évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben. [97.§ (22)]

III. 2014. szeptember 1. 


1. Ekkortól kötelező a 3 éves kortól való óvodába járás, és hatályba lépnek az ezzel kapcsolatos kivételekre vonatkozó szabályok. [8.§ (2)]

2. Ekkortól kötelező a  fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás 15. § (2) bekezdés szerinti ellátása [97.§ (5)]

IV. Egyéb fontos dátumok az átmeneti rendelkezésekben 
A fentiekben több helyen említettünk átmeneti rendelkezéseket. (I.2., I.3., II.1., II.7., II.8., II. 11., II.12., III.2.) Az alábbiakban következik még néhány fontos időpont a 97.§ alapján:

1. „A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelésoktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán  2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni.” [97.§

2. Az iskoláknak  2012. december 31-ig kell  felülvizsgálniuk pedagógiai programjukat az Nkt-nek illetve a kerettantervnek való megfelelőség szempontjából. Utóbbit rendelet szabályozza majd. Ugyanerre az időpontra kell az iskolákban a  szakmai munkaközösségek számát legfeljebb 10 munkaközösségben megállapítani. [97.§ (14)-(15)]

3. 2013. január 1-ig a nem állami fenntartók felülvizsgálják intézményeik alapító okiratát. [97.§ (4)]

4. Az Nkt. hatálybalépésekor működő nyelvi előkészítő évfolyamon, továbbá – a nemzetiségi nevelés-oktatás kivételével – a két tanítási nyelvű nevelésoktatásban a  2014/2015. tanév végéig teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott feltételeket. [97.§ (13)]

5. A 6.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele  50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ennek igazolását először a  2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. [97.§ (2)]

6. Az Nkt. hatálybalépésekor már működő  hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumnak a külön jogszabályban meghatározott emelt szintű követelményeknek a 2016/2017. tanév végéig kell megfelelniük. [97.§ (12)]

7. Az Nkt. 6.§ (2) bekezdés e) pontjában meghatározott, a szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelő  szakmai vizsgatárggyal kapcsolatos vizsgák első megszervezésének az időpontja a 95.§ (5) bekezdés alapján 2016. május-júniusi vizsgaidőszak lesz

Forrás: http://www.kormany.hu/download/4/c6/70000/nefmi_cxc_tajekoztato_01.pdf

1 megjegyzés:

poker írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.